ΑΝΑΡΤΗΣΗ

  1. Αρχική
  2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»  

(ΓΕΜΗ 002927501000, ΑΦΜ 094459109)  

 

Με την από 22-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Παλαιάς Καβάλας 208, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
  1. Υποβολή και έγκριση της Ετησίων Οικονομικών Εκθέσεων των εταιρικών χρήσεων 1.1.2020 – 31.12.2020, 1.1.2021 – 31.12.2021, που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά των Ετήσιων Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ.. 
  2. Έγκριση (κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο των χρήσεων 1.1.2020 – 31.12.2020, 1.1.2021 – 31.12.2021. 
  3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεων 2020 και 2021 και διανομής ή μη κερδών. 
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τις χρήσεις από 1.1.2021 έως και 30.11.2022 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τον Δεκέμβριο 2022 και την χρήση 2023 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018. 
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.  
  6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας για τα ακόλουθα: 

Οι κ.κ. μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της 22-12-2022 είναι οι: 

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 

ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3 

ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ ΟΕ 

4 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5

ΓΑΛΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ - ΣΟΥΓΛΕΣ ΟΕ 

ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 

10

ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

11 

ΜΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

12

ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

13 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

14

ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

15 

ΡΟΥΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

16 

ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

17 

ΤΣΙΜΗΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

18 

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

19 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

20 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, άλλως και να τηρήσουν όσα ο ν. 4548/2018 επιτάσσει για την νόμιμη συμμετοχή τους. 

Η παρούσα και κάθε σχετικό έγγραφο θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.ifestos-com.gr/ όπου και θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και οι μέτοχοι μπορούν, κατόπιν αιτήσεων τους, να λαμβάνουν αντίγραφα αυτών και σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας μας. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 22-11-2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ